Team

Dr Vijay P Zawar

President
Team

Dr Manjunath Shenoy

President-Elect
Team

Dr Rashmi Sarkar

Immediate Past-President
Team

Dr Shashi Kumar BM

Vice-President
Team

Dr Vinay Singh

Vice-President
Team

Dr Dinesh Kumar Devaraj

Hon. Secretary-General
Team

Dr Savitha AS

Hon. Treasurer
Team

Dr Sudhavani D

Joint Secretary
Team

Dr Prashant Jadhav

Joint Secretary
Team

Dr Bhumesh Kumar K

Secretary General Elect
Team

Dr Kavitha SB

Treasurer Elect